Call: +852 8192 6020 |

DR ZHENGRONG SHI, FOUNDER – SUNTECH | TOPIC: RETHINKING SOLAR IN NEW ERA

04 Sep 2018
09:55 – 10:20

DR ZHENGRONG SHI, FOUNDER – SUNTECH | TOPIC: RETHINKING SOLAR IN NEW ERA