Call: +86 130 5205 9328 |

DR ZHENGRONG SHI, FOUNDER – SUNTECH | TOPIC: RETHINKING SOLAR IN NEW ERA

04 Sep 2018
09:55 – 10:20

DR ZHENGRONG SHI, FOUNDER – SUNTECH | TOPIC: RETHINKING SOLAR IN NEW ERA